SEARCH

ก.ล.ต.คุมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโฆษณา ต้องไม่ชี้นำผลตอบแทน-มีคำเตือน

เปิดรายงานภาษีหุ้นกระทบรายได้ ‘โบรก-ตลท.-ก.ล.ต.’ วอลุ่มเทรดวูบ 70%
ส.อ.ท.หวั่นค่าเงินทะลุ 39 บาท จับตาทิศทาง “กนง.” ขึ้นดอกเบี้ย
ทองคำใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ จากความกังวลต่อ Omicron ชดเชยดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่งหนังสือเวียนไปยังผู้จัดการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่ง นายกสมาคมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติเรื่องการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยที่การให้ข้อมูลที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้สนใจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“ประกาศหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ”) ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะจัดให้มีการโฆษณา ต้องดำเนินการให้การโฆษณามีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา สัดส่วนของเนื้อหา และวิธีการนำเสนอ

ทั้งนี้เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ต้องไม่มีลักษณะเป็นเท็จ

เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญไม่เร่งรัดให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหรือตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่มีลักษณะชี้นำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และมีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม เป็นต้น

ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติเรื่องการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. การโฆษณาที่มีการแสดงผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่มีลักษณะชี้นำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.หรือเป็นการแสดงผลการดำเนินงานในอดีตอย่างเหมาะสมหรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่มีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ได้แก่ การมีข้อมูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม การมีข้อมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเงื่อนไข การแสดงข้อมูลผลประโยชน์/ผลตอบแทนที่ผ่านมาจะต้องเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจนหากแสดงข้อมูลในส่วนของโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์/ผลตอบแทน ก็ต้องแสดงถึงความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เพื่อสื่อสารว่าการลงทุนอาจจะไม่เป็นผลด้านบวกหรือผลประโยชน์/ผลตอบแทนเพียงด้านเดียว และข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องโดยไม่สำคัญผิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. การโฆษณาต้องมีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม และมีการแจ้งสถานที่สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ ในส่วนของคำเตือนจะต้องมีขนาดตัวอักษร ความคมชัด และโทนสี ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หากใช้สื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวต้องมีระยะเวลาเพียงพอให้ผู้ชมโฆษณาสามารถอ่านคำเตือนนั้นได้ครบถ้วน หรือหากมีการอ่านออกเสียงจะต้องอยู่ในวิสัยที่ผู้ฟังสามารถจับใจความของถ้อยคำที่อ่านได้อย่างชัดเจน รวมทั้งคำเตือนต้องมีความเหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ และให้ความสำคัญในการแสดงคำเตือนในเรื่องต่างๆ เช่นเดียวกับการแสดงข้อความหรือข้อมูลส่วนใหญ่ในโฆษณานั้นๆ ด้วย

3. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีผู้จัดทำโฆษณาร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ หรือมีผู้จัดให้มีการโฆษณาเพื่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องดูแลให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการให้การโฆษณาหรือการเผยแพร่โฆษณานั้นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ

แหล่งข่าว ก.ล.ต.คุมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโฆษณา ต้องไม่ชี้นำผลตอบแทน-มีคำเตือน, bangkokbiznews, 28 ธ.ค. 2564

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0