SEARCH

ก.ล.ต. จ่อปรับเกณฑ์ DR เพิ่มทางเลือกผู้ออกเสนอขาย เก็บรักษาทรัพย์สินใน ตปท.

ความเสี่ยงเริ่มจำกัด
ทำไมการลงทุน“บิตคอยน์”ยังถือเป็นโอกาสที่ดี
ลงชื่อค้านคลังเก็บภาษีหุ้นแล้วเฉียด”พันราย”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย Depository Receipt (DR) เพื่อลดอุปสรรค และเพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคเอกชน รวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนไปแล้วนั้น

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะเพิ่มทางเลือกให้ผู้เสนอขาย DR ในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (global custodian) เพื่อให้ผู้เสนอขาย DR สามารถพิจารณาแต่งตั้ง global custodian ได้โดยตรง หรือแต่งตั้งตัวแทนที่มีระบบการพิจารณาคัดเลือก ตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของหลักทรัพย์ต่างประเทศ การดูแลและติดต่อประสานงานกับ global custodian ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

แหล่งข่าว ก.ล.ต. จ่อปรับเกณฑ์ DR เพิ่มทางเลือกผู้ออกเสนอขาย เก็บรักษาทรัพย์สินใน ตปท., bangkokbiznews, 07 เม.ย. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0