SEARCH

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์ห้ามใช้สินทรัพย์ดิจิทัลชำระสินค้า-บริการ มีผล 1 เม.ย.65

Ether พยายามหาแนวโน้ม
ลิงน่าเบื่อ NFT มูลค่าแสนล้านบาท
Bitcoin แตะจุดต่ำสุดใหม่ของปี FTX ลดลงมากกว่า 75%

ธปท. และ ก.ล.ต. ของประเทศไทยเห็นความจำเป็นในการกำกับดูแลและควบคุมการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 มี.ค.2565 ได้มีมติเห็นชอบหลักการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการจำกัดการให้บริการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ และออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท ต้องไม่ให้บริการหรือกระทำการอันมีลักษณะที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การโฆษณา การชักชวน หรือการจัดทำระบบหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวก การเปิดกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565 ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

แหล่งข่าว Thailand to ban use of digital assets as payments from April – SEC โดย Reuters

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1